Archive for februar 2017 | Monthly archive page

In:Novice

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradnih igrah Loomp, Urška Berlič s.p., Mengeška c. 66 a, 1236 Trzin 1. Splošne določbe Organizator nagradnih iger na Facebook strani LOOMP je Loomp, Urška Berlič s.p., Mengeška c. 66 a, 1236 Trzin (v nadaljevanju organizator). Nagradne igre bodo potekale na Facebook strani LOOMP. https://www.facebook.com/loomp.pets/ 2. Trajanje nagradne igre Trajanje vsake posamezne nagradne igre bo določeno vsakič znova (posebej za vsako nagradno igro) in objavljeno na Facebook strani LOOMP. 3. Namen nagradne igre Namen nagradne igre je dvig vpletenosti uporabnikov Facebook strani LOOMP 4. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri? V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare točno 15 let ali so starejše od 15 let in imajo odprt svoj račun na Facebooku. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre in zaposleni pri Loomp, Urška Berlič s.p., Mengeška c. 66 a, 1236 Trzin S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrdi, da sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in da se z njimi strinja. 5. Načini sodelovanja v nagradnih natečajih Sodelujoči morajo odgovarjati na vprašanja, ki jih bo organizator zastavljal na Facebook strani LOOMP ali opraviti nalogo, ki bo navedena za vsako nagradno igro ločeno: https://www.facebook.com/loomp.pets/ . Ob vprašanjih ali navodilih bo posebej navedeno, da so del nagradne igre. Sodelujoči na eno vprašanje lahko poda več odgovorov. Sodelujoči odgovore vpisujejo v komentarje. 6. Nagrajenec in žrebanje Po koncu nagradne igre bo organizator izmed vseh sodelujočih, ki so odgovarjali na zastavljena vprašanja, izžrebal posameznika in mu po pošti poslal praktično nagrado. Žrebanje ni javno in poteka v prostorih organizatorja. Organizator imena vseh sodelujočih natisne na listke in nagrajenca izbere z naključnim žrebom. Ime nagrajenca oziroma ime njegovega računa na Facebooku bo objavljeno na Facebook strani LOOMP. https://www.facebook.com/loomp.pets/ Nagrajenca bomo v časovnici na Facebook strani LOOMP: https://www.facebook.com/loomp.pets/ pozvali, da na zasebno sporočilo Facebook profila pošlje naslov, kamor mu bomo poslali nagrado. Če tega v roku 30 koledarskih dni po pozivu ne stori, izgubi pravico do nagrade, ki ostane nepodeljena. 7. Nagrada Nagrajenec bo dobil praktično nagrado, katere vrednost ne presega 42 EUR in zanjo ni potrebno plačilo dohodnine. Denarno izplačilo nagrad, prenos ali menjava nagrade ni mogoča. 8. Odgovornosti organizatorja Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za: · uporabniške vsebine, objavljene na Facebook strani LOOMP, · nedelovanje storitve, ki je posledica neznanja uporabe storitev, · nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, · kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri. 9. Odgovornosti in pravice iz vsebine komentarjev Sodelujoči je v celoti odgovoren za oddano vsebino in kakovost vsebin, ki jih posreduje. Sodelujoči se zavezuje, da ne bo v nobenem primeru posredoval v objavo vsebin: · na katerih bodo tretje osebe, · ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, · ki bi lahko povzročile kakršnokoli škodo ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi in moralo. Organizator si pridržuje pravico, da brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega vsebine, ki prikazujejo nasilje, orožje, droge, ki so žaljive, rasno nestrpne, obscene, ali so po mnenju organizatorja iz kakršnega koli drugega razloga neprimerne, ne objavi ali umakne in sodelujočega, ki je vsebino objavil, izloči iz nagradne igre. Če organizator prejme pritožbo zaradi že objavljene vsebine, ima pravico, da jo brez obvestila in obveznosti do avtorjev, odstrani s spletnega mesta in izloči iz natečaja. Sodelujoči, ki posreduje vsebine, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročila organizatorju ali katerim koli tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami. 10. Varovanje osebnih podatkov Sodelujoči v nagradnih igrah organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem natečaju, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o novostih, in ugodnostih, ter za druge namene. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi posameznega promocijskega sporočila po e-pošti ali pisno na naslov organizatorja. 11. Končne določbe Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnih natečajev bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani strani LOOMP.

Zadnja sprememba: 6.2.2017